Gelati Academy

წმინდა წერილი

გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია


α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω |

χαινω - раскрываться, разверзаться χαιρω - радоваться
χαιτη - пучок волос, султан χαλαζα - градина
χαλαζαω - обрушиваться градом, насылать град χαλαζωδης - градовидный
χαλαρος - отпущенный, ослабленный χαλασμα - промежуток, интервал
χαλαω - отпускать, ослаблять χαλεπαινω - сердиться, раздражаться, негодовать Hom. , Thuc. , Arph.
χαλεπον - трудное обстоятельство, трудность Xen. , Luc. χαλεπος - трудный, затруднительный, тяжелый
χαλεποτης - трудность, недоступность χαλεπτω - притеснять, угнетать, преследовать
χαλεπως - трудно, с большим трудом, едва χαλινος - узда, уздечка
χαλινοω - взнуздывать χαλκειος - медный или бронзовый
χαλκεος - медный, сделанный из меди или из бронзы χαλκευτικος - кузнечный
χαλκευω - ковать, выковывать χαλκιον - медный кимвал
χαλκοειδης - похожий на медь, цвета меди χαλκοκροτος - выкованный из меди
χαλκοπους - медноногий (τρίπους Eur. ) ; перен. неутомимый χαλκοπυλος - с медными вратами
χαλκος - медь Hom. , Plat. , Arst. , Plut. χαλκοτυπος - медник
χαλκοω - покрывать медной броней χαλκωμα - медная часть
χαμαζε - на землю χαμαι - на земле
χαμαιζηλος - приземистый, низкий χαμαιπετης - упавший на землю
χαμαιτυπος - бьющий (т.е. хватающий) добычу у самой земли χαμηλος - низкий
χανδανω - вмещать, содержать χαος - хаос, первичное бесформенное состояние мира (πάντων πρώτιστα χ. γένετο Hes. etc. ; τὸ περικείμενον χ. Luc. ) ; перен. мрачная бездна
χαραγμα - знак, след, отпечаток χαρακτηρ - отпечаток
χαρακωμα - изгородь из кольев, частокол, вал с частоколом Xen. , Polyb. χαραξ - тычина, подпорка Arph. , Thuc. , Plut.
χαρασσω - острить, точить χαριεις - приятный, прелестный, привлекательный, славный, милый
χαριεντιζομαι - балагурить, шутить Arph. χαριεντισμος - любезность, благосклонность
χαριεντως - красиво, изящно χαριζομαι - быть приятным, делать приятное, угождать Hes. , Aesch. , Arph.
Χαρις - αἱ Χάριτες (dat. pl. Χαρίτεσσι) Хариты (лат. Gratiae, божества красоты и радости Hom. ; они - дочери Зевса и океаниды Эвриномы: Ἀγλαΐη, Εὐφροσύνη и Θαλίη Hes. ) χαριστηρια - благодарственное жертвоприношение
χαρμα - тж. pl. предмет или причина радости Pind. , Trag. χαρμη - победа
χαροπος - со сверкающими глазами χασμα - яма, пропасть, расселина
χατιζω - иметь надобность, нуждаться χαυλιοδων - с выдающимися клыками или бивнями
χαυνος - рыхлый, пористый, губчатый χαυνοτης - рыхлость
χαυνωσις - перен. расшатывание, ослабление χειλος - губа
χειμα - холодное и дождливое время года, зима χειμαζω - иногда med. проводить зиму, зимовать
χειμαινω - (о буре) метать, бросать, кидать, волновать (тж. перен. ) χειμασια - непогода, буря
χειμερινος - зимний χειμεριος - бурный, непогожий, ненастный
χειμων - зимняя пора, зима χειρ - (лат. manus) рука, кисть
χειραγωγεω - вести за руку χειρισμος - руководство, управление
χειροηθης - прирученный, ручной, смирный χειρονομεω - двигать, шевелить
χειροποιητος - сделанный руками (человека), искусственный χειροτεχνικος - ремесленнический
χειροτονεω - голосовать поднятием рук(и) χειροτονητος - избранный поднятием рук
χειρουργεω - заниматься ручным трудом χειρουργια - хирургическая операция
χειρουργικος - ремесленный χειρουργος - исполнитель приговора
χειροω - завладевать, прибирать к рукам, захватывать (τὰς πόλιας πάσας Her. ) ; захватывать в плен χειρωμα - (собственноручное) действие
χειρων - худший, более слабый, менее значительный χελιδων - ласточка Hom. , Hes. , Her. , Aesch. , Arph. etc.
χελυς - лира (первонач. изготовлявшаяся из щита черепахи) HH. , Aesch. χελωνη - воен. «черепаха» (лат. testudo), подвижный защитный навес
χελωνιον - скорлупа χερης - плохой, неважный
χερμας - могильный камень χερνιπτομαι - окроплять освященной водой
χερνιψ - культовое омовение рук χερσαιος - сухопутный, наземный
χερσευω - тж. med. представлять собой сушу χερσος - (о земле) сухой, твердый, материковый Her.
χευμα - струя, поток, течение χεω - лить, струить, проливать
χηλη - копыто χηρευω - быть лишенным, не иметь
χηρος - опустевший, осиротевший χηροω - делать безлюдным, пустынным
χθαμαλος - низкий, невысокий χθονιος - рожденный от богини земли
χθων - земля, почва χιαζω - помечать крестом
χιλιοταλαντος - весом в тысячу талантов χιονεος - снежный
χιονωδης - покрытый снегом, снежный Χιος - (sc. βόλος) хиосский бросок (самый неудачный при игре в кости Anth.
χιτων - (вообще) одежда, платье Aesch. , Plut. χιων - снег (выпавший или падающий) Soph. , Eur. , Arph. , Xen.
χλαινα - хлена, теплый верхний плащ Hom. χλαμυς - хламида (короткий плащ, преимущ. у всадников) Xen. , Arst. , Luc. , Anth.
χλανις - хланида (одежда из тонкой шерстяной ткани) Her. , Dem. , Men. , Plut. χλευασμος - шутка
χλευη - шутка χλιδαω - быть роскошным
χλιδη - роскошь, пышность, тж. нега χλοαζω - становиться зеленым, зеленеть
χλοη - зелень, травы χλωρος - зеленый
χλωροτης - зеленый цвет, зелень χνοη - ступица или колесная втулка
χνοος - налет или пена χοη - возлияние (преимущ. , в отличие от λοιβή и σπονδή) в честь умерших (из воды, вина и меда) Hom. , Trag. , Her. , Plut.
χοινιξ - хеник (мера сыпучих тел, преимущ. хлеба, ок. 1.1 л, считавшаяся дневной продовольственной нормой на одного человека: χ. ἀλφίτων Thuc. ; χ. πυρῶν Plut. ; χ. σίτου NT. ) χοιρας - подводная скала, утес
χοιροκομειον - {χοῖρος 2} женская повязка χολαω - быть безумным, сумасбродствовать
χολη - желчь Trag. , Thuc. , Plat. χολος - желчь, раздражение, злоба Hes. , Her. , Pind. , Trag. etc.
χολωδης - похожий на желчь, желчеобразный χονδρος - крупинка или комок, кусок
χοος - груда земли χορδη - струна Hom. , HH. , Pind. , Eur. , Arst.
χορεια - хороводная пляска, хоровод Eur. , Arph. χορευω - учреждать священные пляски
χορηγεω - (о руководителе хора) управлять, руководить χορηγια - расходы, издержки
χορηγιον - pl. запасы χορηγος - хорег, руководитель хора (συγχορευταί τε καὴ χορεγοί Plat. ) ; перен. предводитель
χοριον - оболочка, перепонка χορος - хор, хоровод, хороводная пляска с пением
χορταζω - кормить χορτος - огороженое место, загон, скотный двор
χοω - насыпать, наваливать, возводить из земли χραινω - досл. задевать, касаться, перен. окрашивать, мазать
χραισμεω - отвращать, отстранять χραομαι - брать взаймы, занимать
χραω - давать ответ или совет, прорицать, возвещать χρεια - (ис)пользование, употребление, применение
χρειος - имеющий потребность, нуждающийся χρεος - обязательство, долг
χρεωκοπεω - обманным образом убавлять или снимать задолженность χρεων - предреченное, рок, судьба, неизбежность
χρηζω - иметь нужду, нуждаться χρημα - вещь, предмет или дело (в переводе часто опускается или заменяется местоимением указательным или неопределенным, конкретным существительным и т.п.)
χρηματιζω - заниматься (общественными) делами, вести дела χρηματικος - денежный, имущественный, материальный
χρηματισμος - переговоры, совещание χρηματιστηριον - верховный государственный орган, судилище
χρηματιστικος - предназначенный для совещаний χρην - ( = χρῆναι) inf. к χρή
χρησιμον - порядочность, честность, благородство χρησιμος - полезный, пригодный
χρησις - (ис)пользование, употребление, применение χρηστηριον - оракул, прорицалище
χρηστηριος - пророческий, вещий χρηστικος - умеющий пользоваться, пользующийся
χρηστος - хороший, отличный χρηστοτης - хорошее качество
χριμα... - мазь, масло Aesch. χριμπτω - тж. med. близко подносить, вплотную приближать, задевать
χρισμα - мазь, масло Aesch. χριστος - служащий для натирания
χριστοφορος - породивший Христа χριω - умащивать, смазывать, натирать
χροα - поверхность тела χρονιζω - задерживаться, пребывать (в течение долгого времени)
χρονικος - касающийся летосчисления, хронологический χρονιος - давний
χρονος - время χρονοτριβεω - задерживаться
χρυσαμπυξ - с золотым налобником χρυσεος - золотой, отделанный (блистающий, сияющий) золотом или позолоченный
χρυσιδιον - небольшая сумма денег χρυσιον - золото
χρυσις - золотой сосуд, золотая чаша χρυσοβαφης - окрашенный, т.е. расшитый золотом
χρυσοκερως - златорогий χρυσοκομης - златокудрый
χρυσοκομος - златокудрый χρυσοστεφανος - с золотым венком на голове
χρυσοφαης - сияющий золотом χρυσοφορεω - носить золотые украшения, блистать золотом
χρυσοχιτων - в златотканной одежде χρυσωσις - золочение
χρωζω - прикасаться χρωζω... - прикасаться
χρωμα - поверхность тела, кожа, преимущ. цвет кожи χρωννυμι - окрашивать
χρως - досл. поверхность тела, кожа, перен. тело χυδαιος - простой, обыкновенный
χυδην - рассыпая там и сям χυλος - сок
χυμος - сок χυσις - растапливание
χυτος - пролитой χωλευω - делать хромым, увечить
χωλος - хромоногий, хромой Hom. , Her. , Soph. χωμα - коса, мыс
χωννυμι - насыпать, наваливать, возводить (из земли) χωννυω... - насыпать, наваливать, возводить (из земли)
χωρα - пространство χωρεω - отходить, отступать, уходить Hom. , Trag. , Thuc.
χωριζω - отделять, разделять, разобщать χωριον - место, местность
χωρις - отдельно, порознь, врозь χωρισμος - отделение, разделение, разобщение
χωριστος - отделимый χωρος - место, местность
χωσις - сооружение вала, постройка плотины
ბერძნული ლექსიკონი