Gelati Academy

წმინდა წერილი

გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია


α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω |

οαριζω - (тж. ὀάρους ὀ. HH. ) вести разговор, беседовать οαριστυς - разговор, беседа
οαρος - разговор, беседа, речь οβελισκος - клинок
οβελος - вертел, рожон οβριμος - могучий, мощный
ογκος - загнутый назад зубец стрелы, кривой наконечник, крюк стрелы ογκοω - раздувать, расширять, увеличивать в объеме
ογκωδης - набухший, раздутый ογμος - (проведенная плугом) борозда
οδαξω - кусать οδαω - увозить
οδε - вот этот, здесь находящийся, здесь присутствующий οδευω - ехать, путешествовать
οδοιπορεω - доходить, достигать οδοποιεω - (тж. ὁδὸν ὁ. Xen. ) прокладывать путь
οδος - путь, дорога οδους - зуб
οδοω - направлять (нужным путем), вести οδυνηρος - причиняющий боль, болезненный, мучительный
οδυρομαο - горевать, сетовать, томиться, скорбеть οδυσσομαι - сердиться, гневаться
οζος - ветвь, побег οζω - издавать запах, пахнуть
οθεν - откуда οθνειος - иноземный
οθομαι - беспокоиться, тревожиться, заботиться οθονη - полотнище, парус
οθουνεκα - (= ἕνεκα См. ενεκα или ὅτι) что οι - куда
οια... - как бы, словно οιαξ - рукоять кормового весла
οιγω - открывать, отворять οιδανω - вздувать, надувать, расширять
οιδεω - набухать, пухнуть οιδημα - возбуждение, смятение
οιδμα - вздувшиеся воды, волнение, высокие валы οιζυρος - злополучный, несчастный
οιζυω - жаловаться, сетовать οιησις - мнение
οικειον - родство, родственная связь οικειος - домашний, хозяйский
οικειοτης - дружба, близость οικειοω - сближать, привязывать, располагать к себе
οικειως - подходящим образом, как следует οικειωσις - присвоение
οικειωτικος - усваивающий οικετης - член семьи, домочадец
οικετικος - подобающий слугам, поручаемый прислуге οικετις - служанка, рабыня Luc.
οικεω - населять, обитать, жить οικημα - комната, зал
οικησις - обитание, проживание οικητωρ - житель, жилец
οικια - строение, здание οικιζω - основывать, строить
οικιστηρ - колонизатор οικιστης - колонизатор
οικογενης - родившийся и выросший дома οικοδομεω - сооружать, строить, воздвигать
οικοδομη - здание, строение οικοδομησις - сооружение, строительство (ναῶν Plat. ) ; возведение
οικοθεν - из дому οικοι - дома
οικονομεω - заведовать, управлять οικονομια - заведование домашним хозяйством, домашние дела
οικονομικα - управление, руководство οικονομος - управляющий домом, ведущий домашнее хозяйство, хозяин
οικοπεδον - местоположение, территория οικος - обиталище, жилище, помещение, жилье
οικοσιτος - питающийся дома, т.е. домашний οικουρεω - нести охрану (жилища), охранять, стеречь
οικουρημα - сидение на месте οικουρια - охрана дома, замкнутая домашняя жизнь
οικουρος - не выходящий из дому, т.е. бездеятельный, праздный οικοφθορια - разорение, обнищание
οικτιζω - тж. med. сетовать, оплакивать οικτος - скорбный вопль, сетование, жалоба
οικτρος - достойный сожаления, внушающий сострадание οιμοι - выраж. скорби о горе мне!, увы!, ах!, о!
οιμος - путь, дорога οιμωζω - горестно кричать, вопить, рыдать
οινας - дикий голубь, вяхирь Arst. οινηρος - винный
οινιζομαι - покупать или выменивать вино οινος - вино
οινοχοεω - служить виночерпием, наливать вино οινοψ - цвета вина, т.е. темный или потемневший
οινωδης - похожий на вино οιομα - думать, полагать
οιον - как бы, словно οιος - какой (relat.) или такой (какой или который), такой (как)
οιστραω - раздражать, приводить в бешенство οιστρημα - ужаление, укол
οιστροπληξ - преследуемый слепнем οιστρος - зоол. слепень (предполож. Tabanus bovinus, не Oestrus)
οιτος - удел, участь, судьба οιχομαι - уходить, отправляться
οιωνιζομαι - гадать по полету и крику птиц, заниматься птицегаданием Plut. οιωνος - птица, преимущ. хищная
οκελλω - прибивать (к берегу), причаливать οκλαζω - приседать, садиться, опускаться
οκνεω - медлить, тянуть, т.е. не решаться οκνηρος - медлительный, нерешительный, боязливый, робкий
οκνηρως - медлительно, вяло οκνος - медлительность, нерешительность, вялость
οκριοεις - с острыми углами ολβιζω - делать счастливым, давать блаженство
ολβιος - счастливый, процветающий ολβος - счастье, благоденствие, процветание
ολεθριος - несущий гибель, губительный, пагубный ολεθρος - гибель, уничтожение
ολιγαρχικος - олигархический ολιγος - небольшой, малый
ολιγοστος - один из немногих ολιγοτης - небольшое число, немногочисленность
ολισθημα - скользкое место, круча ολισθηρος - скользкий
ολκη - тяга, таскание ολκος - борозда, черта
ολλυμι - губить, истреблять, убивать ολοος - несущий гибель, губительный
ολοοφρων - замышляющий гибель, т.е. несущий гибель, губительный ολοπορφυρος - весь пурпурный
ολος - целый, цельный, полный, весь ολοσχερης - целый, полный, законченный
ολοφυρομαι - печалиться, скорбеть, горевать Ολυμπιας - Олимпиада
ολως - вполне, всецело, совершенно ομαδος - шум, гам
ομαλης - ровный, равнинный ομαλιζω - делать ровным, выравнивать
ομαλος - ровный, гладкий ομαλοτης - ровность, гладкость
ομαλως - размеренным шагом, стройными рядами ομαρτεω - идти или ехать вместе, сопровождать
ομβρεω - (о дожде) идти, лить ομβριος - дождевой
ομβρος - проливной дождь, ливень ομηλικια - одинаковый возраст
ομηλιξ - одного возраста, ровесник ομηρεια - поручительство, ручательство, залог
ομηρευω - служить поручительством, быть залогом ομιλεω - быть связанным (с кем-л.), вращаться (в чьём-л. кругу), общаться, быть близким
ομιλητικος - общительный, обходительный ομιλια - тж. pl. общение, знакомство или связь
ομιλος - толпа, полчище, масса ομιχλωδης - туманный, мглистый
ομμα - око, глаз ομματοστερης - лишенный глаз, слепой
ομματοω - прояснять ομνυμι - (тж. ὀ. ὅρκον Hom. , Thuc. etc.) приносить клятву, клясться
ομνυω... - (тж. ὀ. ὅρκον Hom. , Thuc. etc.) приносить клятву, клясться ομογενης - одного и того же рода, того же происхождения, родственный, родной
ομογνιος - хранящий род, родовой, семейный ομοδιαιτος - ведущий такой же образ жизни
ομοδρομεω - двигаться по тому же пути ομοεθνης - принадлежащий к одному роду или к одной породе
ομοθεν - из одного и того же места ομοια... - подобно, так же точно
ομοιον - подобно, так же точно ομοιοπαθεια - одинаковость, однородность
ομοιος - похожий, сходный, подобный ομοιοω - делать похожим
ομοιωμα - подобие, сходство ομοιωσις - уподобление
ομοκλαω... - подбодрять общим криком ομοκλεω - подбодрять общим криком
ομοκλη - крик, шум ομολογεω - соглашаться, давать согласие
ομολογημα - соглашение, договор, взаимное условие ομολογια - соглашение, договоренность, условие
ομολογος - соглашающийся, согласный ομολογουμενως - в соответствии, согласно
ομονοεω - быть одинакового мнения, быть единодушным, быть согласным, соглашаться ομονοητικος - проникнутый единодушием
ομοπτερος - одинаково оперенный или окрыленный ομοργνυμι - med. стирать, утирать
ομορος - пограничный, сопредельный, граничащий ομορροθεω - производить согласный шум, (о гребцах) дружно грести
ομος - один и тот же, одинаковый, равный ομοσε - в одно место, навстречу или вплотную
ομοσπονδος - совместно совершающий возлияния, т.е. пьющий за одним столом ομοσπορος - вместе оплодотворяемый
ομοτροπος - ведущий такой же образ жизни, имеющий одинаковые привычки или нравы ομοτροφος - вместе воспитанный, вместе выросший
ομου - в том же месте, вместе ομοφυλος - принадлежащий к тому же роду, одноплеменный, соплеменный, родственный
ομοφωνεω - говорить на общем языке ομοφωνος - говорящий на одинаковом языке
ομοχροια - поверхность кожи, кожа ομοχρονεω - совпадать по времени, соблюдать такт
ομοχροος - одного цвета, одноцветный ομοψηφος - иметь одинаковое право голоса
ομπνιος - питающий, питательный ομφακιας - досл. кислый, терпкий, перен. (тж. ὀ. τὸν τρόπον Plut. ) резкий, раздражительный
ομφαλος - острый выступ, шишка ομφη - голос, глас, зов
ομωνυμος - носящий то же имя, соименный ομως - одинаково, в равной степени
οναρ - сновидение ονειαρ - помощь, защита или спасение, утеха
ονειδειος - бранный, ругательный ονειδιζω - бранить(ся), ругать, порицать
ονειδος - упрек, порицание, хула ονειροπολεω - редко med. видеть во сне
ονειρος - пустой сон, призрак ονειρωσσω - видеть сны, грезить во сне
ονησιμος - полезный, благотворный ονινημι - приносить пользу, быть полезным, оказывать услугу или помощь, помогать
ονομα - имя, название ονομαζω - именовать, называть
ονομαι - порицать, осуждать ονομαστι - по имени
ονομαστικος - номенклатурный ονομαστος - (легко) выразимый
ονοματοποιεω - создавать названия путем звукоподражания ονος - осел, ослица
ονυξ - ноготь ονωδης - как у осла, ослиный
οξεως - быстро, скоро οξινης - кислый, терпкий или острый
οξις - уксусник οξος - кислый напиток, квас
οξυβελης - остроконечный, заостренный οξυβοης - пронзительный
οξυηκοος - одаренный тонким слухом οξυθηκτος - остро отточенный
οξυθυμος - быстро раздражающийся, вспыльчивый οξυνω - заострять, обострять
οξυπεινος - перен. жаждущий οξυρροπος - весьма склонный, легко поддающийся
οξυς - острый (πέλεκυς, ξίφος Hom. ; γωνία Arst. ; ῥομφαία NT. ) ; острый, остроконечный οξυστομος - с острым клювом
οξυτης - заостренность, острота οξυτονος - пронзительный, громкий
οξυχειρ - производимый быстрой рукой, т.е. быстрый, проворный οπαδος - спутник или спутница
οπαζω - посылать в качестве спутника или проводника, давать в провожатые οπαων - ὁ пастух
οπη - яма, пещера οπηνικα - когда, как только
οπιζομαι - взирать со страхом, т.е. бояться, страшиться οπιζω - извлекать сок (из деревьев)
Οπικος - опический, т.е. оскский οπιπτευω - подсматривать, разглядывать
οπις - возмездие, мщение, кара οπισθε - сзади, позади
οπισθεν - сзади, позади οπισω - сзади, позади
οπλιζω - готовить, приготовлять οπλισμα - оружие, вооружение
οπλιτης - тяжеловооруженный οπλομαχια - искусство боя в тяжелом вооружении
οπλον - орудие, инструмент οπλοποιια - изготовление доспехов (Гефестом для Ахилла)
οπλοφορεω - быть телохранителем, охранять οπλοφορος - телохранитель
οποι - куда οπος - фиговый сок, закваска
οποσος - сколь многочисленный οποτε - (тогда), когда
οποτερος - который из обоих οπου - где
οπταλεος - жареный οπτασια - вид, образ
οπταω - жарить οπτηρ - наблюдатель, свидетель
οπτησις - жарение, поджаривание οπτος - жареный
οπυιω - быть женатым οπωδης - похожий (по своим свойствам) на фиговый сок, действующий, как закваска
οπωπη - видение, узрение οπωρα - время сбора плодов
οπωριζω - собирать плоды οπως - (таким образом), как
οπωσδη - каким же это образом, как именно οραμα - воззрение, взгляд
ορασις - видение, узрение ορατικος - способный видеть
οραω - обладать зрением, быть зрячим, видеть οργαζω - разминать, мять
οργαινω - раздражать, сердить, выводить из себя οργανικος - служащий орудием, т.е. инструментальный, органический
οργανικως - в качестве вспомогательного орудия, в виде средства οργανον - орудие, средство, инструмент, прибор, приспособление
οργας - плодородная земля, обильное пастбище οργαω - наливаться (соками), набухать, созревать, поспевать
οργη - склонность, влечение, нрав, натура, характер οργια - культ. оргии, тайные обряды, мистерии
οργιαζω - справлять оргии, совершать мистерии, священнодействовать οργιαστης - культ. участник оргий, оргиаст
οργυια - мера длины = 0.01 стадия, т.е. 1.85 м Her. , NT. ορεγμα - вытягивание, растягивание
ορεγω - протягивать, простирать ορειβατεω - (о гористой местности) проходить, восходить, взбираться, преодолевать
ορεινος - гористый ορειος - гористый
ορειχαλκος - желтая медь ορεκτικος - стремящийся, устремляющийся, целеустремленный
ορεκτος - устремленный вперед, взятый на перевес ορεχθεω - реветь
ορθα - правильно, правдиво ορθη - (sc. ὁδός) прямой путь, прямое направление
ορθιον - подъем, крутизна ορθιος - круто поднимающийся, крутой
ορθοκραιρος - пряморогий или круторогий ορθον - хорошее состояние, благополучие
ορθος - прямо стоящий, вставший, поднявшийся ορθοστατης - подпора, колонна Eur.
ορθοτης - прямизна ορθοω - поднимать
ορθριον - (sc. ᾆσμα) утренняя песнь ορθως - правильно, верно
οριγναομαι - устремляться, бросаться, нападать οριζω - устанавливать границу, определять границами
ορινυ - приводить в движение, вздымать, волновать ορισμα - граница, рубеж, предел Her. , Eur.
ορισμος - разграничение, размежевание ορκανη - ограда, засада, ловушка
ορκιζω - брать клятву, заставлять клясться ορκιον - (преимущ. pl.) скрепляемая священными обрядами клятва, торжественная присяга
ορκιος - приносящий (давший) клятву, клянущийся ορκος - клятва
ορμαθος - вереница, ряд ορμαινω - приводить в движение, толкать
ορμαω - приводить в движение или побуждать, вовлекать ορμη - натиск, напор, порыв
ορμημα - побуждение, стимул ορμητηριον - воен. исходная позиция, опорный пункт, операционная база
ορμητικος - стремительный, тяготеющий ορμιζω - ставить на якорь
ορμος - цепь, ожерелье ορνις - птица
ορνυμι - приводить в движение, побуждать, возбуждать οροθυνω - возбуждать
ορος - водянистая часть, жижа οροφη - потолок
οροφος - тростник, камыш (использовавшийся в качестве кровельного материала) ορπηξ - копье, дротик
ορπηξ... - копье, дротик ορροπυγιον - гузка
Ορτυγια - полуостров, входящий в состав Сиракуз Pind. ορυγμα - яма, ров Her. , Thuc. etc.
ορυκτος - вырытый в земле, выкопанный ορυσσω - рыть, выкапывать (τάφρον, βόθρον Hom. ; ὄρυγμα, ἔλυτρον Her. ; εὐνὰς ταῖς ὁπλαῖς Arph. ; ληνὸν ἐν τῷ ἀμπελῶνι NT. ) ; прорывать, проводить
ορφανευω - (о сиротах) окружать заботами, заботливо воспитывать, призревать ορφανια - недостаток, отсутствие
ορφανιζω - делать сиротой ορφανικος - сиротский
ορφανος - осиротевший ορφναιος - темный, непроглядный
ορχατος - изгородь, ряд ορχεομαι - плясать, танцевать
ορχηστικος - танцевальный ορχηστρα - место действия
ος - арх. pron. demonstr. этот οσα... - (на)столько, (на)сколько
οσγε - который однако, тот кто все же οσια - (= лат. fas) высший (божеский, нравственный) закон, веление нравственного долга
οσιος - установленный богами (для людей), ритуальный, священный οσιοτης - благочестие, набожность
οσιοω - культ. подвергать очищению, очищать οσμαομαι - нюхать, обнюхивать
οσμη - запах οσον - (на)столько, (на)сколько
οσος - насколько великий, сколь большой или сильный οσοσδη - какой в самом деле большой или многочисленный
οσσα - (вещий) голос, (пророческое) слово οσσευομαι - гадать, предсказывать, стараться узнать по приметам
οσσομαι - досл. видеть, перен. иметь перед глазами, мысленно созерцать, представлять себе οστεινος - костяной
οστισδη - который (какой, кто) же, который именно οστρακινδα - в черепки
οστρακινος - глиняный οστρακοδερμος - твердокожий, черепокожий
οστρακον - скорлупа οστρακοω - делать твердым, жестким
οστρειον - покрытый раковиной моллюск, улитка οστρεον... - покрытый раковиной моллюск, улитка
οσφραινομαι - нюхать, обонять οσφραντικος - обладающий тонким обонянием
οσφρησις - обоняние NT. οσφυς - бедра, бока, тазобедренный пояс, поясница Her. , Aesch. , Arph.
οσω - (насколько) настолько, до такой степени οσωπερ - до такой степени, тем более
οτε - когда, в то время как οτι - (после verba dicendi, sciendi, cognoscendi etc.) что
οτιη - так как, потому что Arph. οτοβεω - производить шум, шуметь
οτοβος - шум, грохот οτρυνω - расталкивать, тормошить, будить
ου - pron. refl. 3 л. себя ουδαμη - нигде
ουδαμος - ни один, никакой ουδαμου - нигде
ουδαμως - никаким способом, никак ουδας - почва, земля
ουδε - и не, также не ουδεις - ни один, никакой, никто (ничто)
ουδεν - мат. нуль ουδετερος - ни тот, ни другой, ни один (из обоих)
ουδος - порог ουθαρ - перен. обилие
ουκουν - итак, следовательно, стало быть ουλαμος - толпа, масса
ουλομενος - губительный, пагубный, роковой ουλος - губительный, несущий гибель
ουλοτης - курчавость ουμενουν - (и) так не
ουν - конечно, действительно, именно (так) ουνεκα - поэтому, вот почему
ουπερ - (там) именно где ουπη - нигде
ουπω - еще не ουρα - воен. хвост колонны, арьергард или тыл
ουραιον - хвост ουραιος - хвостовой
ουρανιος - небесный ουρανομηκης - высокий до неба
ουρανος - небо ουρητικος - напоминающий мочу, мочевой
ουριος - попутный, благоприятный ουρος - попутный ветер Hom. , Her. , Theocr.
ους - ухо Hom. ουσια - имущество, состояние Her. , Eur. etc.
ουτε - и не ουτις - никто, ничто
ουτος - (вот) этот, (вот) тот, вот кто (что); иногда (вот) он, вот такой (какой), (ниже)следующий ουτω - так, таким образом
ουτως - так, таким образом οφειλω - быть должным, задолжать
οφελλω - наращивать, усиливать οφθαλμια - слепота
οφθαλμιαω - бросать завистливые взгляды, завистливо смотреть οφθαλμος - глаз:
οφις - змея οφλισκανω - быть присужденным или приговоренным
οφρα - (= ἕως См. εως) до тех пор, пока, доколе οφρυοεις - холмистый, расположенный на холме
οφρυς - бровь οχετευω - отводить каналом
οχετηγος - проводящий канал(ы), отводящий воду οχετος - ручей, поток, струя
οχευς - завязка, ремешок οχεω - нести, носить
οχημα - средство передвижения οχησις - езда
οχθεω - впадать в уныние, огорчаться οχθη - высокий край, гребень, вал
οχθος - возвышенность, холм οχλεω - ворочать, катить
οχληρος - докучный, беспокоящий, надоедливый οχλος - множество, масса, толпа
οχλωδες - хлопотность, затруднительность, сложность οχλωδης - беспокойный, мятущийся
οχμαζω - крепко хватать, обхватывать οχος - (преимущ. pl.) колесница, повозка
οχυρος - крепкий, прочный οχυροω - укреплять
οψ - голос οψε - потом, после, затем, позже
οψιγονος - рожденный после, принадлежащий к будущим поколениям οψιμαθης - начинающий (начавший) поздно учиться
οψιμος - отдаленный (во времени), поздно сбывающийся οψιος - поздний
οψις - внешний вид, внешность, наружность οψον - мясное блюдо, мясо
οψοποιεω - тонко обрабатывать, изысканно оформлять οψοποιικος - поварской
οψωνεω - (о продовольствии, преимущ. мясе и рыбе) закупать, покупать οψωνιον - воздаяние, возмездие
ბერძნული ლექსიკონი