Gelati Academy

წმინდა წერილი

გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია


α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω |

Γαβηνοι - жители города Габы γαγγαμον - досл. сетка для ловли устриц, перен. сеть, путы
Γαγγης - Ганг (река в Индии) γαγγραινα - разъедающая язва, поздн. гангрена
Γαδαρα - Гадары (город в Палестине) Γαδαρηνοι - жители города Гадары
γαζα - царская казна, казнохранилище γαζοφυλακεω - быть хранителем царской казны
γαιηιος - рожденный землей γαιονομος - обитатель земли
γαισος - метательное копье (у карфагенян и кельтов) Γαισων - Гесон (водоем в Ионии, к югу от Макале)
γαιων - Гесон (водоем в Ионии, к югу от Макале) γαλα - молоко Hom. , Pind. , Arst. , Theocr. , Plut.
γαλαθηνος - питающийся (еще) молоком, грудной; находящийся в младенческом возрасте γαλακτινος - молочно-белый
γαλακτοειδης - белый как молоко γαλακτοπαγης - цвета свернувшегося молока
γαλακτοποτης - питающийся молоком γαλακτουχεω - иметь молоко (в грудях)
γαλακτωδης - молочный γαλαξιας - астр. млечный путь
Γαλαξον - Галаксий (святилище Аполлона в Беотии) Γαλατεια - Галатея (одна из нереид)
Γαλατης - галатский Polyb. Γαλατικως - по-галльски
γαλεαγκων - короткорукий γαλεη - мелкий хищник (куница, ласка, хорек и т.п.
γαλεος - пятнистая акула γαλερως - спокойно, в свое удовольствие
γαλεωδης - акуловый, относящийся к семейству акул γαλεωτης - галеот (вид крапчатой или пятнистой ящерицы) Arph. , Arst. , Plut.
Γαληνη - Галена (одна из нереид) γαληνιαω - быть спокойным, безмятежным
γαληνιζω - успокаивать, умиротворять Γαληνος - (Клавдий) Гален (родом из Пергама, один из величайших врачей древности;
γαληνως - спокойно, безмятежно Γαληψος - Галепс
Γαλιλαια - Галилея (область в сев. Палестине) Γαλλαιος - принадлежащий галлам, т.е. жрецам Кибелы
γαλλιαμβικος - стих. галлиямбический γαμεω - (тж. γ. ἄλοχον или γυναῖκα Hom. , γυναῖκα ἐς οἰκία Her. , γάμον γ. Aesch. и γάμῳ γ. Dem. ) брать в жены, жениться
γαμικος - брачный, свадебный γαμος - брак, бракосочетание, супружество Hom. , Hes. , Pind. , Trag. , Plat. , Arst. , Luc.
γαμφηλαι - челюсти γαμψος - загнутый, изогнутый, кривой
γαναω - блистать, сверкать, сиять γανος - блеск, слава, краса
γανοω - делать блестящим, полировать, обрабатывать γαρ - (для обоснования или пояснения) ведь, так как, ибо, же
γαστηρ - потребность в пище γαστριζω - бить по животу, тузить (καὴ τοῖς ἐντέροις καὴ τοῖς κόλοις Arph. ) ; med.-pass. получать удары по животу
γαυλος - Plut. = γαῦλος См. γαυλος γαυριαω - гордиться, хвалиться, кичиться
γαυρος - ликующий, веселый, резвый γαυροτης - веселье, резвость
γε - (уступительности) правда, хотя, по крайней мере, тж. все же γεγωνα - громко кричать, т.е. быть услышанным
γεγωνισκω - кричать, т.е. быть (у)слышанным γεγωνος - громогласный, громкий
γεινομαι - рождать, производить на свет γεισον - карниз, выступ
γεισσον - карниз, выступ γειτνιασις - соседство, близость
γειτνιαω - жить по соседству, быть соседом γειτων - соседний
γελαω - смеяться γελοιος - смешной, достойный смеха, смехотворный, нелепый Arst. , Luc.
γελοιος... - смешной, достойный смеха, смехотворный, нелепый Arst. , Luc. γελως - смех
γεμιζω - нагружать γεμω - быть нагруженным
γενεα - род, происхождение γενεθλη - род, племя
γενεθλιος - родовой, родной, кровный γενεθλον - род, происхождение
γενειας - подбородок, челюсть γενειον - подбородок Trag. , Her. , Arst.
γενεσις - возникновение, зарождение γενετωρ - пращур, предок Her.
γεννα - род, происхождение γενναιος - врожденный, прирожденный
γενναιως - мужественно, стойко γενναω - рождать, производить на свет
γεννημα - порождение, произведение, создание Plat. γεννητικος - производящий, рождающий, плодовитый
γεννητος - рожденный (θεοί Plut. ) ; перен. смертный γεννικος - благородный
γενος - рождение, происхождение γενυς - (у животных) нижняя челюсть
γεραιος - старый, почтенный γεραιρω - оказывать уважение, почтительно одарять
γεραρος - почтенный, уважаемый, достойный γερας - преимущественное право, особая почесть
γεροντιον - совет старейшин γερουσια - посольство
γερουσιος - преподносимый старейшинам, т.е. почетный γερρον - (лат. vinea) плетеный осадный навес, винея
γερων - старейшина Hom. , Pind. , Her. , Plat. , Arst. γευμα - пробование, отведывание
γευσις - пробование на вкус, вкусовое ощущение γευω - давать (по)пробовать
γεφυρα - воен. полоса земли между враждебными армиями, предполье, плацдарм γεφυροω - мостить, прокладывать
γεωδης - землеобразный, имеющий природу земли γεωμετρεω - измерять, точно размеривать
γεωμορια - жатва γεωμορος - (в Аттике) геомор, землевладелец (крупный или мелкий) Plat. , Arst. :
γεωργεω - заниматься земледелием, быть земледельцем Lys. , Xen. , Plat. , Arst. , Dem. γεωργια - с.-х. обработка, возделывание
γεωργικος - земледельческий, сельскохозяйственный γη - земля (как планета)
γηγενης - земнорожденный, земнородный, сын земли γηινος - сделанный из земли, т.е. глиняный
γηραιος - старый, престарелый Pind. , Eur. , Her. , Xen. γηρας - старость
γηρασκω - стареть, стариться γηραω... - стареть, стариться
γηροτροφος - относящийся к обеспеченной старости γηρυς - звук, голос
γηρυω - произносить, говорить γιγγλυμος - паз, стык
γιγγλυμος... - паз, стык γιγνομαι - рождаться
γιγνωσκω - узнавать, познавать, знакомиться Γλαυκος - уроженец Хиоса, искусный ваятель и литейщик нач. V в. до н.э. Her.
γλαυξ - сова Arst. , Plut. γλαφυρια - культурность, воспитанность, тонкость, учтивость
γλαφυρος - выдолбленный, пустотелый, полый γληνη - зрачок
γλισχρος - тягучий, густой (ἔλαιον Arst. ) ; вязкий, клейкий γλισχροτης - тягучесть, густота
γλισχρως - с трудом, едва γλοιος - смола, камедь
γλουτος - ягодица γλυκυθυμια - податливость; несдержанность, невоздержанность
γλυκυθυμος - добродушный, кроткий, мягкий, ласковый, благожелательный γλυκυς - сладкий
γλυκυτης - сладкий вкус, сладость γλυφις - стрела
γλυφω - выдалбливать, делать полым γλωσσα - анат. язык
γλωσσημα - кончик, острие γλωχις - стрела
γναθος - тж. pl. челюсть и челюсти γναμπτος - загнутый, кривой
γναμπτω - сгибать γνησιος - кровный, родной
γνησιως - по рождению, от природы γνωμα - признак, примета
γνωμη - ум, сознание, дух γνωμων - знаток
γνωριζω - делать известным, знакомить γνωριμος - известный, знакомый
γνωριμως - понятно, доступно, ясно γνωρισις - знакомство
γνωριστικος - способный познавать, познающий γνωσις - знание
γνωστης - знаток γνωστικος - познавательный, познающий
γνωστος - известный, знакомый γοαω - оплакивать
γοερος - печальный, скорбный, жалобный γοητεια - обольщение
γοητευω - околдовывать, зачаровывать, обольщать γομφιος - бородка ключа
γομφος - связывающая планка, перемычка, скрепа γομφοω - сколачивать гвоздями, скреплять
γομφωμα - крепление γονευς - предок
γονη - рождение γονιμος - плодотворный, плодородный, производительный
γονος - рождение, произведение на свет γονυ - колено
γονυκροτος - задевающий (при ходьбе) коленом о колено γοργος - страшный, грозный
Γοργω - чудовище подземного царства γοργωπος - со страшным взглядом
γουν - (ограничительности) по крайней мере, -то, же γραια - морщинистая пленка
γραμμα - черта, линия; рисунок γραμματειον - дощечка для письма, писчая табличка Arph. , Plat. , Plut.
γραμματευς - писец, секретарь γραμματικη - умение читать и писать, грамота
γραμματικος - касающийся чтения и письма, словесный, языковый γραμματιστης - преподаватель грамоты, школьный учитель Xen.
γραμμη - черта, линия γραπτος - нарисованный, изображенный
γραφευς - писатель, составитель γραφη - писание, записывание, письменное изложение (sc. τῶν λόγων Plat. )
γραφικος - писчий, письменный γραφις - вышивка, шитье
γραφω - царапать, рассекать γρηγορεω - бодрствовать
γριφος - сеть γρυπος - выгнутый, выпуклый
γυα - материнская утроба γυαλον - выпуклость, выгнутая поверхность
γυης - нива, пашня, поле γυιον - член тела, преимущ. конечность
γυιοτακης - изнуренный, истощенный, обессилевший γυμναζω - med. (для гимнастических упражнений) обнажаться, раздеваться
γυμνας - нагой, голый γυμνασιον - гимнасий (общественное место для телесных упражнений, а тж. философских и политических собеседований: γυμνάσια, οἷσιν ἐνετράφην Eur. ; γ. ἔστιν ἱερὸν Ἀπόλλωνος τοῦ Λυκείου Luc. ; иногда частное: γυμνάσια τοῖς πλουσίοις ἐστὴν ἴδια ἐνίοις Xen. ; некоторые
γυμναστικος - гимнастический γυμνης - легковооруженный
γυμνητευω - быть нагим γυμνος - голый, нагой, неодетый Hom. , Her. , Xen.
γυμνοω - обнажать, раздевать (σῶμα Soph. ) ; med.-pass. обнажаться γυμνωσις - обнажение, раздевание
γυναικιζω - тж. med. вести себя или поступать по-женски Polyb. γυναικωνιτις - перен. женщины (как члены семьи)
γυνη - женщина (ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες Hom. ; ἄνδρες καὴ γυναῖκες Arst. ) ; часто описат. γωνια - угол
γωνιωδης - имеющий вид ломаной линии
ბერძნული ლექსიკონი