Gelati Academy

წმინდა წერილი

გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია


α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω |

α α - ха-ха! α- - отсутствия (ἀ privativum), соотв. русск. не- (ἀμαθής) , без-
ααατος - неприкосновенный, запретный, заповедный, священный ααγης - несокрушимый, твердый, крепкий
ααζω - выдыхать ααπτος - неприкосновенный, неприступный, т.е. неодолимый
αασμος - выдох, (вы)дыхание ααω - тж. med. вводить в заблуждение, помрачать
αβαθης - мат. лишенный глубины, т.е. двух измерений Αβαι - Абы (город в сев.-вост. Фокиде)
αβακεω - быть в неведении, ничего не знать αβακης - бессловесный, т.е. простоватый, наивный
αβακχευτος - неохваченный вакхическим исступлением αβαλε - если бы, о, пусть бы
Αβαντες - абанты (древние жители Эвбеи) Αβαντιδας - Абантид (тиранн г. Сикиона в 264 г. до н.э.)
Αβαντις - Абантида, т.е. Эвбея αβαξ - счетная доска
αβαπτιστος - не погружающийся в воду, нетонущий αβαρης - невесомый
Αβαρις - Абарид (гипербореец, жрец Аполлона) Αβαρνις - Абарнида (мыс близ Лампсака на Геллеспонте с городом того же названия)
αβασανιστος - неисследованный, неиспытанный αβασανιστως - без испытания, не проверив
αβασιλευτος - неподвластный царю, не управляемый царями αβασκαντως - (ни в ком) не вызывая зависти
αβαστακτος - невыносимый, непосильный αβατα - святилище
αβατος - непроходимый, недоступный αβαφης - некрепленный, некрепкий, слабый
αββα - отец αβδελυκτος - не вызывающий отвращения
Αβδηρα - Абдеры (город во Фракии ) Αβδηριτικος - досл. абдерский, перен. простоватый, глуповатый
Αβδηροθεν - из Абдер αβεβαιον - непостоянство, непрочность
αβεβαιος - подвижный αβεβαιοτης - неустойчивость, непостоянство
αβεβαιως - непостоянно, неустойчиво, переменчиво αβεβηλος - священный, неприкосновенный, заповедный
αβελτερια - глупость, тупоумие αβελτερος - глупый, тупоумный
αβελτερως - глупо αβελτηρ- - неправ
αβιαστος - невынуждаемый, не подвергающийся внешнему насилию, свободный от воздействия внешних сил αβιαστως - без применения силы, без принуждения
Αβιλα - Абилы (город в Келесирии) Αβιληνη - Абилена (тетрархия с главным городом Абилы)
αβιος - невыносимый αβιωτος - не стоящий быть прожитым, т.е. невыносимый, мучительный, безрадостный
αβιωτως - отчаявшись в жизни αβλαβεια - невредимость, целость
αβλαβης - безвредный, безобидный, безопасный αβλαστης - не дающий побегов или всходов
αβλεπτεω - не видеть, не замечать αβλεπτημα - недосмотр, ошибка, промах
αβλεφαρος - лишенный ресниц αβλης - не спущенный (с тетивы), т.е. новый
αβλητος - не пораженный, незадетый, невредимый αβληχης - не оглашаемый блеянием
αβληχρος - слабый, бессильный, немощный αβοατι - без зова
αβοηθητος - неизлечимый αβοητος - неоплаканный
αβολος - еще не потерявший ранних зубов, т.е. молодой αβορβορος - негрязный, опрятный
αβοσκητος - не имеющий пастбищ αβουκολητος - досл. неохраняемый, перен. незамеченный, оставленный без внимания
αβουλεω - не желать, не хотеть αβουλητως - невольно, непроизвольно
αβουλια - дурной совет αβουλος - необдуманный (νόημα Anacr. ) ; безрассудный, опрометчивый
αβουλως - безрассудно, необдуманно Her. αβουτης - не имеющий быков или коров
αβρα - любимая рабыня, служанка-наперсница Αβραδατας - Абрадат (царь Сузы, союзник Ассирии и противник Кира
αβρεκτος - несмоченный αβριθης - невесомый, не тяжелый
αβροβατης - плавно выступающий, идущий тихой поступью, медлительный αβροβιος - ведущий изнеженный образ жизни
αβρογοος - кротко жалующийся, жалобно рыдающий αβροδιαιτον - утонченный образ жизни, изнеженность
αβροδιαιτος - ведущий утонченный образ жизни, утопающий в неге αβροκομης - покрытый красивыми кудрями, прекраснокудрый
αβρομιος - покинутый Бромием, т.е. Вакхом αβρομος - шумящий, шумный
αβροπεδιλος - легко обутый αβρος - прелестный, изящный, нежный, хорошенький
αβροτος - бессмертный, священный, божественный αβροχιτων - устланный мягкими покрывалами
αβροχος - неорошенный, безводный или засушливый αβρυνω - пышно встречать, принимать
αβρως - изящно, плавно αβυσσος - бездонный
αγαθον - благодеяние, польза αγαθοποιεω - благодетельствовать
αγαθοποιος - благодетельный αγαθος - хороший, отличный
αγακλειτος - великолепный αγαλλω - украшать, убирать
αγαλμα - украшение αγαμαι - восторгаться, восхищаться
αγαμος - неженатый, холостой Hom. , Xen. , Plut. αγαν - весьма, чрезвычайно
αγανακτεω - бурлить, (о вине) бродить αγανορειος - доблестный, храбрый
αγανορεος - доблестный, храбрый αγανος - ласковый, приветливый, дружелюбный; кроткий
αγαπαζω - ласково встречать, горячо принимать αγαπαω - любить
αγαπητος - любимый, дорогой αγαπητως - охотно, с радостью
αγαστονος - оглушительно воющий, завывающий αγγειον - сосуд
αγγελια - весть, известие; донесение Hom. , Her. , Trag. , Thuc. , Xen. , Plat. αγγελλω - возвещать, извещать, сообщать
αγγελος - вестник, посланец, гонец Hom. , Her. , Trag. αγγος - сосуд, кувшин, жбан Hom. , Hes. , Eur. , Her.
αγειρω - собирать, созывать αγελαιος - пасущийся в стаде
αγελαρχης - вожак стада αγελαστος - несмеющийся, серьезный, без улыбки
αγελη - стадо (βοῶν Hom. , Pind. , Soph. ; συῶν Hes. ) ; табун (ἵππων Hom. ) ; стая αγενεια - низость, подлость
αγενειος - безбородый αγενης - нерожденный, несотворенный
αγενητος - нерожденный, неродившийся αγεννης - жалкий, невзрачный, дрянной
αγεννητος - филос. нерожденный, несотворенный, т.е. не имеющий начала αγεραστος - не почтенный дарами, заброшенный, забытый
αγερωχος - неукротимый, непреклонный αγευστος - не попробовавший, не отведавший, не испытавший
αγεωμετρητος - не относящийся к геометрии, негеометрический αγη - обломок
αγηνωρ - мужественный, отважный; неукротимый αγινεω - приводить, пригонять
αγιος - священный αγιστευω - жить благочестиво Dem.
αγκαλη - согнутая рука, локоть (часть руки от локтевого сустава до кисти) αγκαλιζομαι - обхватывать руками, обнимать
αγκαλις - охапка, вязанка, связка αγκας - в объятиях
αγκοινα - руки, объятия αγκυλη - петля
αγκυλος - кривой, изогнутый αγκυλοχηλης - с кривыми когтями
αγκυρα - якорь Pind. , Aesch. , Eur. , Thuc. , Xen. , Plut. , Anth. αγκων - локтевой сгиб, локоть
αγλαια - блеск, пышность, краса αγλαισμα - прекрасный дар, лучшее приношение Soph. , Eur.
αγλαος - блистающий, сияющий, сверкающий αγλωσσος - не имеющий языка
αγναπτος - неваляный, нечесаный, т.е. грубый αγνεια - чистота, непорочность
αγνοεω - не знать, не быть уверенным, сомневаться, pass. быть неизвестным αγνοια - незнание, неведение; непонимание
αγνος - чистый, непорочный, праведный αγνωμοσυνη - своенравие, упрямство
αγνωμων - неразумный αγνως - неизвестный, незнакомый, неведомый
αγνωσια - незнание, неведение αγνωστος - неизвестный, неведомый, незнакомый
αγνωτος - неизвестный, неведомый αγονος - нерожденный
αγορα - народное собрание αγοραζω - ходить на рынок или по рынку
αγοραιος - покровительствующий народным собраниям αγορανομικος - агораномовский
αγοραομαι - участвовать в совещании αγορευω - говорить публично, обращаться с речью (в собрании)
αγος - тяжкая вина (навлекающая проклятье) αγος... - тяжкая вина (навлекающая проклятье)
αγοστος - ладонь, кисть руки αγρα - способ ловли, охотничий прием
αγραμματος - не(на)писанный αγραυλος - живущий в поле, ночующий под открытым небом
αγραφος - незаписанный, устный αγρειος - полевой, степной
αγρευμα - звероловная сеть, тенета αγρευω - охотиться, ловить
αγρεω - захватывать, завоевывать αγριαινω - быть диким
αγριος - дикий αγριοτης - дикость
αγριοω - делать диким, приводить в ярость αγροικος - деревенский, сельский
αγρονομος - полевой, степной αγρος - поле, пашня Hom. , Pind.
αγρυπνεω - не спать, бодрствовать, проводить без сна αγρυπνητικος - бодрствующий
αγρυπνος - бессонный; не спящий, бодрствующий αγυια - дорога
αγυμναστος - не упражнявшийся, необученный, не приобретший навыков αγυρτης - просящий подаяния, нищий Babr.
αγχεμαχος - ведущий ближний бой, сражающийся врукопашную αγχι - близко, вплотную
αγχιαλος - расположенный у самого моря, приморский αγχιστεια - близость, тесное общение
αγχιστευω - находиться рядом, примыкать αγχιτοκος - родовой, испытываемый при родах
αγχονη - удушение, повешение αγχω - стискивать, сдавливать
αγω - вести αγωγευς - переносящий тяжести, грузчик, носильщик
αγωγη - приведение αγωγιμος - могущий быть перевезенным, поддающийся перевозке
αγωγος - ведущий, приводящий αγων - собрание
αγωνια - бой, битва αγωνιαω - бороться, соревноваться, соперничать
αγωνιζομαι - биться, сражаться αγωνιος - добытый в состязании, победный
αγωνισμα - столкновение, бой, стычка αγωνιστης - участник соревнования, соперник Her. , Isocr.
αγωνιστικος - пригодный для состязаний αγωνιστικως - задорно, полемически
αγωνοθετεω - награждать участников состязаний αδακρυς - бесслезный, неплачущий
αδακρυτος - не проливающий слез, не плачущий αδαμαστος - непреклонный, неумолимый
αδαματος - неодолимый, непобедимый αδαπανος - не сопряженный с расходами, ничего не стоящий, даровой
αδεης - не внушающий страха, не страшный αδεια - безопасность, неприкосновенность
αδειμαντος - безбоязненный, неустрашимый αδελφος - братский, братнин
αδεσμος - не связанный, нескованный αδεσποτος - не имеющий хозяина
αδηκτος - неизъеденный, неисточенный αδηκτως - не укусив
αδηλος - неизвестный, неведомый αδηριτος - не ставший предметом спора
αδηριτως - без спора, без препятствий αδης - Гадес, Аид (сын Кроноса и Реи, брат Зевса и Посидона, властитель подземного царства); его эпитеты у Hom.
αδηφαγος - много съедающий, прожорливый αδιαβατος - непереходимый
αδιαβλητος - недоступный клевете, безукоризненный, безупречный αδιακριτος - неразделимый, смешанный
αδιαλυτος - неразложимый, неразрушимый αδιανοητος - непостижимый, непонятный
αδιαπτωτος - безошибочный αδιαπτωτως - безошибочно
αδιαρθρωτος - нерасчлененный, несформировавшийся αδιαστροφος - невращающийся
αδιαφθορος - неиспорченный αδιαφορα - лог. неразличимые (друг от друга) вещи
αδιαφορος - не отличающийся αδιδακτος - необученный, несведущий, неопытный
αδιεξοδος - не имеющий выхода, закрытый αδιερευνητος - необысканный
αδικεω - совершать беззаконие, проступок или преступление HH. , Plat. αδικημα - несправедливость, неправильный поступок, насилие, обида Her. , Plat. , Arst.
αδικια - несправедливость, обида, насилие Her. , Plat. αδικος - несправедливый, неправильно поступающий
αδινος - крепкий, могучий αδιψος - не чувствующий жажды
αδμης - неукрощенный, т.е. не приученный к ярму αδμητος - неприрученный, неукрощенный
αδοκητος - неожиданный, непредвиденный αδοκιμος - неполноценный, фальшивый, негодный
αδολεσχια - тщательное исследование, тонкий разбор αδοξεω - иметь дурную славу
αδοξια - бесславие, бесчестие, позор Xen. , Plat. αδοξος - неизвестный, незнатный Isocr.
αδουλος - не охраняемый или не обслуживаемый рабами αδρανεης - бессильный, слабый, вялый, немощный
αδρος - крупный, большой, массивный αδυναμια - бессилие, слабость, немощь Her. , Plat. , Arst.
αδυνασια - неспособность, неумение αδυνατεω - ослабевать, слабеть, терять силы
αδυνατον - невозможное, невозможность Her. αδυνατος - бессильный, слабый, немощный Her. , Eur.
αδυνατως - в состоянии слабости, без сил αδυσωπητως - бесстыдно
αδυτον - заповедное (священное) место, святилище αδυτος - заповедный, священный
Αδωνια - адонии, поминки по Адонису αδωνιαζω - праздновать память Адониса
αδωνιασμος - плач по Адонису Αδωνιοι - Адонии (боги, аналогичные Адонису)
Αδωνιος - адонисов Αδωνις - Адонис
αδωρητος - не получивший даров αδωροδοκητον - неподкупность, бескорыстие
αδωροδοκητος - не принимающий даров, бескорыстный, неподкупный αδωροδοκητως - неподкупно, бескорыстно
αδωρος - не одаряющий, в знач. отнимающий, лишающий αδωτης - ничего не дающий
αεθλιον - pl. боевое снаряжение, оружие αεθλονικια - победа на состязаниях
αει - эп. преимущ αειβολος - постоянно кидаемый
αειγενης - вечный αειδελος - невидимый, незаметный Hes.
αειδης - невидимый, незримый αειδινητος - вечно вращающийся
αειδω - петь αειζωος - вечно живущий, вечный
αειθαλης - вечно цветущий, вечнозеленый αειθεηρ - вечно бегущий (слово, вымышл. для этимол. обьяснения слова αἰθήρ)
αεικεα - рубище, лохмотья αεικειη - оскорбление, насилие
αεικελιος - недостойный, оскорбительный, унизительный, позорный αεικελιως - позорно
αεικες - недостойным образом, оскорбительно αεικης... - недостойный, оскорбительный, унизительный, позорный
αεικιζω - дурно обращаться, оскорблять, обижать αεικινητος - вечно движущий
αεικινητως - в постоянном движении αειλαλος - вечно болтающий, неумолкающий
αειλογια - постоянная готовность к отчету αειμνημων - всегда помнящий, памятливый
αειμνηστος - незабываемый, незабвенный, достопамятный αειμνηστως - на вечную память, навеки Aeschin.
αειναυται - «вечные мореплаватели» (название членов суда в Милете, заседавших только в порту, на борту корабля) αεινηστις - вечно голодающий
αειρειτη - вечно текущая (слово, вымышл. для этимол. объяснения слова ἀρετή) αειρυτος - вечно текущий
αεισκωψ - серая сова αελλα - вихрь, буря, ураган Hom. , Plut.
αελπτος - нежданный, неожиданный, непредвиденный αεξω - увеличивать, усиливать, расширять
αεργια - запустение αεριος - воздушный
αεροειδης - воздухообразный, воздушный αετος - орел (как птица, посвященная Зевсу - Διὸς φίλτατος οἰωνῶν Hom. , Διὸς ἀρχὸς οἰωνῶν Pind. , Διὸς πτηνὸς κύων Aesch. )
αζαλεος - сухой, высохший αζηλος - незавидный, жалкий
αζημιος - свободный от (дальнейшего) наказания αζομαι - благоговейно чтить, почитать
αζυμα - опресноки αζυξ - досл. несопряженный, перен. отдельный, одинокий
αηδης - неприятный на вкус, невкусный αηδια - неприятные свойства, тягостность, невыносимость
αηδων - певец αηθης - непривыкший, непривычный
αηρ - воздух (в его нижних слоях, в отличие от αἰθήρ) αητης - веяние, дуновение
αθανατιζω - делать бессмертным, pass. становиться бессмертным αθαπτος - непогребенный
αθεατος - сокровенный, тайный αθεμιστος - живущий без законов
αθεος - безбожный, нечестивый αθεραπευτος - оставленный без ухода, заброшенный
αθετεω - делать или объявлять недействительным, расторгать, разрывать αθετος - не имеющий положения (в пространстве)
αθετως - не по закону, беззаконно αθεωρητος - неосведомленный, несведущий
Αθηναι - Hom. , Her. , Thuc. , Xen. = Ἀττική См. Αττικη αθηρ - мякина, полова
αθιγης - неосязаемый αθικτος - досл. нетронутый, незадетый, перен. незапятнанный
αθλευω - бороться, состязаться (sc. ἐν Ὀλυμπίῃ Her. ; ἐν ἀγῶνι Plat. ) αθλεω - воевать, сражаться
αθλημα - орудие труда αθλησις - испытание, подвиг
αθλητης - участник состязания, борец αθλιος - выставляемый на состязание
αθλον - награда (преимущ. победителю на состязании), победный приз αθλος - борьба, состязание
αθραυστος - несломанный, неразрушенный, невредимый αθρεω - внимательно наблюдать, пристально глядеть, рассматривать
αθροισις - собирание, набор αθροισμα - собрание, скопление, стечение
αθροιστικος - собирательный αθροον - сообща, всей толпой, хором
αθροος - собранный вместе, совокупный, совместный, всеобщий αθροως - сразу, в изобилии
αθρυπτος - неразрушимый, негибнущий αθυμια - упадок духа, уныние, отчаяние, подавленность, тревога
αθυμος - павший духом, пришедший в отчаяние, подавленный αθυμως - в отчаянии, подавленно
αθυρος - не имеющий дверей αθυρω - тж. med. петь
αθυτος - не принесенный в виде жертвы αθωος - освобожденный от наказания, ненаказанный
αθωπευτος - не слышащий лести αι - (в случае), если (бы)
αιαζω - рыдать (над чем-л.), оплакивать αιακτος - оплакиваемый Aesch.
αιανης - мучительный, жестокий Αιας - «Μέγας», сын саламанского царя Теламона, внук Эака Hom. , Soph.
Αιγειδης - Anth. = Ἀθηναῖοι αιγις - козья шкура
αιγλη - блеск, сияние αιγυπτιαζω - подражать египтянам Plut.
Αιγυπτιος - v. l. = Αἰγύπτειος См. Αιγυπτειος Αιγυπτος - Hom. = Νεῖλος См. Νειλος
αιδεομαι - испытывать благоговейный страх (перед кем и чем-л.), чтить, уважать αιδηλος - делающий невидимым, т.е. губительный
αιδιον - вечность Plat. αιδιος - вечный
αιδοιος - внушающий уважение, почтенный αιδοφρων - сострадательный, милосердный
αιδως - благоговейный страх, почтение, почтительность αιειγενετης - вечный
αιενυπνος - навеки усыпляющий αιζηιος... - полный сил, крепкий, бодрый
αιζηλος - невидимый, незримый αιζηος - полный сил, крепкий, бодрый
Αιητης - Ээт (сын Гелиоса, брат Кирки и Пасифаи, отец Медеи, миф. царь Колхиды) Αιητις - дочь Ээта, т.е. Медея
Αιθαιευς - житель лаконского города Αιθαλεια - Эталия (остров у берегов Этрурии, ныне Эльба)
αιθαλεος - коптящий, дымный αιθαλη - сажа, копоть
Αιθαλιδης - житель или уроженец дема αιθαλιων - предполож. темнокоричневый
αιθαλοεις - покрытый копотью, закопченный αιθαλοω - покрывать копотью, пачкать сажей
αιθαλωδης - черный как сажа αιθεριος - эфирный, воздушный
αιθεροβατεω - странствовать по эфиру αιθεροβοσκας - живущий в эфире
αιθεροδρομος - носящийся в эфире αιθεροειδης - имеющий вид эфира, эфирный, воздушный
αιθερολογεω - говорить об эфире, т.е. о небесных явлениях αιθερολογος - ведущий беседу о небе
Αιθη - «Гнедая» (кличка лошади Агамемнона) Αιθηρ - mainЭфир (сын Эреба и Ночи)
Αιθικες - этики (племя в Фессалии) Αιθιοπευς - эфиоп
Αιθιοπια - Эфиопия (страна в Африке, между южн. границей Египта и Индийским океаном) Αιθιοπικος - эфиопийский
Αιθιοπιος - эфиопийский Αιθιοπις - эфиопийская
Αιθιοψ - эфиопийский Αιθοπια - Этопия (эпитет Артемиды по ее святилищу в г. Αἰθόπιον на Эвбее)
αιθος - предполож. рыжий αιθουσα - открытая галерея или терраса
αιθοψ - пылающий, горящий Αιθρα - Этра (мать Тесея)
αιθρηγενετης - рожденный эфиром (эпитет Борея) αιθρια - чистое (безоблачное) небо, ясная погода Her. , Xen. , Plut.
αιθριαζω - прояснять αιθριος - чистый, ясный, безоблачный
αιθω - зажигать, воспламенять (πῦρ Her. , Aesch. ; λαμπάδας Eur. ; перен. χόλον Anth. ) ; pass. гореть Hom. , Pind. , Her. αιθων - пылающий, раскаленный
αικια - тж. pl. жестокое обращение, истязание, насилие, избиение Aesch. , Soph. , Plat. αικισμα - увечье, рана
αιμα - кровь, pl. потоки крови Hom. , Pind. , Trag. , Xen. , Plat. , Arst. , Plut. αιμασια - pl. терновник
αιμασσω - окровавливать, обагрять кровью αιματηρος - кровавый
αιματιζω - обагрять кровью αιματικος - кровяной, содержащийся в крови
αιματοεις - кровавый αιματοσταγης - струящийся, истекающий или облитый кровью
αιματωδης - похожий на кровь, кроваво-красный αιματωπος - с кровожадным взором
αινεω - говорить, высказывать αινιγμα - туманная речь, загадка
αινος - страшный, ужасный, жуткий Αιολις - ἡ (sc. διἀλεκτος) эолийское наречие Sext.
αιολλω - поворачивать (на огне), обжаривать αιολομιτρης - опоясанный сверкающим или пестрым поясом
αιολος - проворный, подвижный αιπεινος - высоко вздымающийся, высокий
αιπηεις - высокий αιπος - высокий
αιπυς - высоко вздымающийся, высокий; крутой; отвесный αιρεσις - взятие, овладение, захват, завоевание
αιρετιστης - сторонник, приверженец Diod. , Diog.L. αιρετος - могущий быть взятым или завоеванным
αιρεω - брать, хватать αιρω - поднимать
αισα - судьба, рок, участь, (пред)определение, олицетв. богиня судьбы αισθανομαι - ощущать, воспринимать, чувствовать (т.е. слышать, видеть, обонять)
αισθημα - чувство, чувственное восприятие αισθησις - чувство
αισθητηριον - чувство, способность αισθητικος - чувствующий, ощущающий
αισιμος - назначенный судьбой, роковой, неизбежный αισιος - благоприятный, предвещающий счастье
αισσω - реже med.-pass. устремляться, бросаться αιστος - невидимый; неведомый, исчезнувщий
αιστοω - уничтожать, истреблять, губить αισυμνητεια - выборная монархия
αισχρος - безобразный, гадкий, уродливый αισχυνη - стыд, позор; бесславие
αισχυνω - обезображивать, уродовать Αισων - река в Македонии
αιτεω - тж. med. просить, требовать, добиваться αιτητικος - просительный
αιτια - причина αιτιαομαι - винить, обвинять
αιτιζω - выпрашивать, просить αιτιολογικος - грам. причинный, винословный
Αιτναιος - этнийский αιχμαζω - (о метательном оружии, тж. перен.
αιχμαλωτος - добытый в бою, т.е. взятый в плен αιχμη - наконечник или острие копья
αιχμητης - копьевидный, стрельчатый αιχμοφορος - копьеносец, копейщик
αιψα - тотчас же, немедленно, быстро αιψηροκελευθος - быстрый, стремительный
αιψηρος - немедленный, быстрый, поспешный αιω - слышать
Αιων - Эон (сын Хроноса, олицетворение вечности) αιωνιος - постоянный, непрерывный
Ακαδημεια - платоновская философская школа Ακαδημια... - платоновская философская школа
ακαθαρσια - нечистота, загрязнение ακαθαρτος - нечистый
ακαιρια - неблагоприятный сезон, дурное время года Plat. ακαιρος - несвоевременный, неуместный, некстати задуманный или сказанный, невпопад затеянный, неподобающий
ακαματος - неутомимый ακαμπτον - негнущаяся часть
ακαμπτος - негнущийся, негибкий ακανθα - шип, колючка
ακανθινος - акантовый ακανθωδης - заросший терновником, тернистый
ακαρπος - бесплодный ακαταληκτος - стих. неусеченный, акаталектический
ακαταληπτος - незатронутый, незадетый ακαταπαυστος - непрерывный, нескончаемый, неунимающийся
ακατασκευος - неподготовленный ακαταστασια - непостоянство, беспокойный характер, неустойчивость
ακαυστος - несожженный, пощаженный огнем ακαχιζω - огорчать, печалить, повергать в скорбь, удручать (τινά Hom. , HH. ) ; med.-pass. огорчаться, горевать
ακεομαι - лечить, исцелять, залечивать ακεραιος - беспримесный, чистый
ακερδης - невыгодный, убыточный, причиняющий вред ακεφαλος - безголовый
ακηδης - беспечный, беззаботный, свободный от забот ακηλητος - неподвластный чарам
ακηρασιος - несмешанный (с водой), неразбавленный ακηρατος - несмешанный, чистый
ακηριος - невредимый, целый ακηρυκτος - не возвещенный глашатаем, т.е. начатый без предварительного объявления
ακιβδηλος - неподдельный, подлинный; полноценный ακινδυνος - не подвергающийся опасности
ακινητος - неподвижный, недвижимый Her. , Pind. , Plat. ακις - острие, наконечник
ακιχητος - недоступный, неумолимый ακλαστος - несломанный
ακλαυστος - неоплаканный ακλαυτος... - неоплаканный
ακλεης - не стяжавший славы, т.е. безвестный, неведомый, забытый ακλειης... - не стяжавший славы, т.е. безвестный, неведомый, забытый
ακληρος - лишенный доли в наследстве, обездоленный, бедный Hom. , Xen. , Isocr. ακληρωτος - не имеющий доли
ακλινης - ненаклонный, прямой ακμαζω - быть в расцвете, процветать Her. , Arst.
ακμαιος - достигший расцвета, созревший, цветущий ακμη - край, кончик, острие
ακμης - неутомленный, свежий ακνισος - не окутанный жертвенным чадом, т.е. погасший, пустой
ακοη - чувство слуха, слух ακοιμητος - не знающий сна, никогда не отдыхающий, вечно бодрствующий
ακοινωνητος - ни с кем не разделяемый ακοιτις - возлюбленная
ακολασια - бесчинство ακολαστος - недисциплинированный, разнузданный, распущенный
ακολουθεω - следовать (за), идти, идти вслед (за), провожать, сопровождать ακολουθησις - следование, сопровождение
ακολουθια - сопровождение, свита ακολουθος - следующий (за), сопутствующий, сопровождающий
ακοναω - точить, делать острым ακονη - точильный камень, оселок Pind. , Anth.
ακοντιζω - метать дротик(и) ακοντισμα - брошенное копье
ακοπος - неутомительный ακορεστος - ненасытный, неутомимый
ακοσμητος - неупорядоченный, неблагоустроенный ακοσμος - беспорядочный
ακουσιος - противный желанию, нежелательный ακουσμα - слышимое или слышанное, т.е. звуки, мелодия, музыка или сообщение, рассказ, слух, тж. изречение
ακουστικος - слуховой ακουω - слышать
ακρα - мыс, выступ, коса Hom. , Aesch. , Soph. ακραιφνης - несмешанный, чистый
ακραντος - несбывшийся или несбыточный, бесцельный, напрасный, пустой ακρατης - немощный
ακρατιζομαι - пить неразбавленное вино, т.е. завтракать (завтрак обычно состоял из хлеба, смоченного в чистом вине) ακρατος - беспримесный, неразбавленный, чистый
ακραχολος - взволнованный ακριβεια - точный смысл
ακριβης - точный ακριβοω - точно знать
ακριβως - точно, основательно ακρισια - запутанность, путаница; замешательство
ακριτομυθος - бессвязно болтающий, говорящий вздор ακριτος - беспорядочный, бессвязный, путаный
ακριτως - с неопределенным исходом ακροαμα - певец, чтец, музыкант Polyb.
ακροαομαι - (внимательно) слушать ακροασις - слушание
ακροατης - слушатель Plat. ακροατικος - произносимый перед слушателями, устный
ακροβαφης - слегка или сверху смоченный ακροδρυον - плодовое дерево
ακροθινιον - первые плоды сбора ακροκομος - с волосами на макушке
ακρον - вершина ακροπολις - расположенная на возвышенности укрепленная часть города, акрополь, цитадель, кремль Hom. , Her. , Aesch.
ακρος - высший, верхний ακροσφαλης - неустойчивый, шаткий
ακροτης - крайность, высшая степень Arst. ακρως - выдающимся образом, отлично
ακρωτηριαζω - отрубать, отсекать ακρωτηριον - вершина
Ακτη - Акта, «Побережье» ακτις - луч
ακυμαντος - не заливаемый волнами ακυρος - неправомочный, недееспособный Xen. , Plut.
ακωκη - острие ακων - нежелающий, вынужденный
αλαλαγμος - шум, бой αλαλαζω - издавать боевой клич Pind. , Xen. , Plut.
αλαλη - боевой крик αλαλητος - крик, шум
αλαλος - причиняющий немоту αλαμπης - лишенный блеска, т.е. неосвещенный, темный
αλαομαι - блуждать, странствовать, скитаться αλαος - незрячий, слепой
αλαπαζω - истощать, сокрушать, уничтожать, губить αλαστος - не дающий о себе забыть, беспрестанный, т.е. невыносимый, страшный
αλαστωρ - каратель, мститель αλγεινος - болезненный, мучительный, горестный
αλγεω - чувствовать боль, страдать αλγος - боль, страдание, мука Hom. , Trag. , Plut.
αλδαινω - взращивать, питать, укреплять αλδησκω - расти, зреть
αλεαινω - согреваться αλεγεινος - трудный
αλεγω - (преимущ. с отриц.) заботиться, быть озабоченным αλεεινος - согретый (солнцем), теплый
αλειμμα - растирание маслом, умащивание αλειπτης - перен. учитель, наставник
αλειφαρ - мазь; елей, масло Hom. αλειφω - натирать (преимущ. маслом), смазывать, умащивать
αλεκτρος - не знающий брачных уз αλεκτρυων - ὁ петух Arst. , Luc.
αλεξιφαρμακον - перен. предохранительное средство αλεξω - отражать, (пред)отвращать, отгонять прочь
αλετρις - рабыня-молольщица αλευρον - мука (вообще)
αλεωρα - убегание, избегание αλη - блуждание, странствование
αληθεια - правда, истина Hom. , Trag. , Plat. αληθευω - быть правдивым, говорить правду
αληθης - говорящий правду, правдивый αληθινος - истинный, подлинный, настоящий
αληπτος - неприступный, неодолимый αλιαστος - непреклонный, упорный
αλιευτικος - рыболовный, рыбачий αλιζω - солить, посыпать солью
αλικτυπος - ударяемый морскими волнами αλιμενος - лишенный пристаней, не имеющий гаваней
αλινδεομαι - валяться, кататься по земле αλινδομαι... - валяться, кататься по земле
αλινηχης - плавающий по морю, т.е. мореходный αλιξαντος - размытый морем
αλιοω - отменять, расстраивать αλιρραντος - омываемый морскими волнами
αλιρρυτος - обтекаемый морем αλις - во множестве; толпами
αλισκομαι - попадать(ся), попадать в плен, быть захватываемым αλιτενης - тянущийся вдоль моря, приморский
αλκη - мужество, храбрость, отвага Her. , Plat. , Arst. αλλα - но (и), а
αλλαγη - перемена, смена, замена, изменение αλλασσω - (из)менять
αλλαχη - в другое место αλλη - (тж. τῇ ἄ. Her. ) в другом месте
αλληκτος - беспрестанный, неугомонный αλληλοφονος - убивающий один другого
αλλοθι - в другом месте Hom. , Plat. αλλοιος - другой, иной
αλλοιοω - (из)менять (τι Plat. , Plut. ) ; pass. (из)меняться Eur. , Sext. αλλοιωσις - невменяемое состояние
αλλοκοτος - другой, иной, отличный αλλος - другой, иной
αλλοσε - в другое место αλλοτριος - чужой
αλλοτριοτης - недружелюбие, враждебность αλλοτριοω - отчуждать, отнимать
αλλοφρονεω - думать о другом, быть занятым другими мыслями Hom. αλλοφυλος - иноплеменный, чужеземный, чужой
αλλως - по-иному, иначе αλμη - соленая (морская) вода
αλμυρις - соленая жижа Arst. αλμυρος - соленый
αλοαω - молотить αλογεω - не обращать внимания, пропускать мимо ушей
αλογια - невнимание, пренебрежение αλογιστος - безрассудный, неразумный
αλογος - бессловесный αλογως - безрассудно, неразумно
αλοιδορητος - избежавший порицания, не подвергшийся осуждению αλοιφη - жир, сало
αλοξ - рубец; рана αλς - соль
αλσος - священная роща, священное (заповедное) место, святилище αλσωδης - поросший лесом или кустарником
αλτικος - анат. служащий для прыгания, скакательный αλυπητος - не знающий горя, беспечальный
αλυπος - не знающий печалей, свободный от страданий αλυπως - беспечально, безболезненно, без страданий
αλυσιτελως - без пользы αλυτος - неразрывный, нерасторжимый
αλυω - быть в смятении, метаться, быть вне себя (от горя или боли) αλφανω - добывать; доставлять, приносить
αλφιτον - перен. кусок хлеба, пропитание αλωη - гумно, ток
αλωπηξ - лиса, лисица Her. , Plat. , Arst. αλως - круг, диск
αλωσιμος - могущий быть захваченным, доступный для захвата αλωσις - захват, взятие, завоевание
αλωτος - достижимый αλωφητος - непрерывный, беспрестанный
αμα - вместе, совместно αμαθης - непросвещенный, неученый, невежественный
αμαθυνω - обращать в прах или в пепел αμαθως - по неведению, вследствие непонимания
αμαιμακετος - неодолимый, неукротимый αμαλακτος - не поддающийся размягчению
αμαλδυνω - разрушать, уничтожать αμαξα - повозка, телега (на четырех колесах) Hom. , Her. , Thuc. , Plut.
αμαξευω - проезжать на возах αμαξηρης - находящийся на возу
αμαρτανω - не попадать, промахиваться αμαρτημα - промах, ошибка
αμαρτωλος - грешный, греховный NT. αμαρυγη - мигание
αμαρυγμα - сияние, блеск αμαυρος - темный
αμαυροω - затемнять, делать неясным αμαυρωσις - помрачение, т.е. ослабление, притупление
αμαχητος - неодолимый, непобедимый αμαχος - непреодолимый, непобедимый
αμαχως - неодолимо, неумолимо αμαω - жать, убирать (урожай)
αμβλυνω - притуплять αμβλυς - тупой, не острый
αμβολαδην - клокоча, вскипая αμεγαρτος - незавидный, т.е. тяжелый, ужасный, страшный
αμεθυστος - свободный от пьянства αμειβω - тж. med. менять(ся), обменивать
αμειψις - мена, обмен Pind. αμελγω - доить
αμελης - беззаботный, беспечный; невнимательный, небрежный αμεμπτος - безукоризненный, безупречный
αμεμπτως - безукоризненно, безупречно αμενηνος - бессильный, слабый, немощный
αμερδω - отнимать, лишать αμερες - неделимое, индивид
αμερης - не состоящий из частей, неделимый αμεριμνος - оставленный без внимания, лишенный попечения, брошенный
αμεταμελητος - не внушающий раскаяния αμεταπειστος - неумолимый, неотвратимый
αμετρητος - неизмеримый, безмерный αμετρια - несообразность, несоразмерность
αμετρος - безмерный, несметный αμητωρ - лишившийся матери
αμηχανα - невозможное Aesch. αμηχανεω - недоумевать, быть в недоумении, находиться в затруднении, быть смущенным или обеспокоенным
αμηχανια - недоумение, смущение, тж. затруднительное положение Plut. αμηχανον - неизмеримо, безмерно
αμηχανος - бессильный, беспомощный, неспособный αμηχανως - в безвыходном положении
αμιγης - беспримесный, чистый αμικτος - беспримесный, чистый
αμιλλα - состязание, соревнование, борьба αμιλλαομαι - состязаться, соперничать, спорить, бороться
αμιμητος - не нашедший подражателей αμιξια - отсутствие общения, необщительность
αμισθι - без вознаграждения, даром αμισθος - не получающий вознаграждения, неоплачиваемый или неоплаченный, безвозмездный, даровой
αμισθωτος - не сдаваемый в наем, не приносящий дохода αμμα - перевязь, пояс
αμνημων - не помнящий, забывший αμνηστια - забвение
αμοιβαιος - даваемый в ответ или в обмен, взаимный αμοιβη - возмездие, воздаяние, отплата
αμοιβος - приходящий на смену αμοιρος - лишенный доли, не имеющий, лишенный
αμολγαιος - приготовленный на молоке, по друг. из наилучшей муки αμορφια - бесформенность, аморфность
αμορφος - некрасивый, безобразный, уродливый αμουσος - чуждый музам, т.е. непричастный к искусствам, необразованный, непросвещенный, невежественный
αμοχθος - не знающий трудов, бездеятельный, безмятежный αμπελινος - виноградный
αμπελουργεω - обрабатывать виноградник(и) Luc. αμπεχω - окружать, облекать, покрывать
αμπισχω... - окружать, облекать, покрывать αμπλακισκω - не получать, не достигать
αμυδρος - неясный, смутный, слабый αμυντικος - защитный
αμυντωρ - защитник, заступник Hom. αμυνω - отражать, отбивать, отгонять, давать отпор, отвращать
αμυστις - большой глоток αμυχη - нанесение царапин (себе)
αμφαγαπαζω - ласково принимать αμφαφαω - ощупывать
αμφεπω... - преследовать αμφηκης - обоюдоострый
αμφηρης - прилаженный с обеих сторон αμφι - кругом, вокруг; отовсюду, с обеих или со всех сторон
αμφιαλος - окруженный морем αμφιβαινω - обходить, проходить
αμφιβαλλω - набрасывать, накидывать, надевать αμφιβλημα - вооружение, доспехи
αμφιβληστρον - окаймление αμφιβολια - затруднительное положение, замешательство Plut. , Luc.
αμφιβολον - сеть, невод αμφιβολος - накинутый, надетый
αμφιγνοεω - колебаться, сомневаться αμφιγυος - обоюдоострый
αμφιδασυς - окруженный бахромой αμφιδεξιος - обоюдоострый
αμφιδονεω - раскачивать во все стороны αμφιδοξεω - быть в нерешительности, колебаться, сомневаться
αμφιδοξος - спорный, сомнительный αμφιδρομος - бегущий вокруг, окружающий или кружащий(ся)
αμφιεννυμι - надевать αμφιεπω - преследовать
αμφιθαλης - «процветающий с обеих сторон», т.е. имеющий в живых обоих родителей αμφιθαλπω - нагревать
αμφικαλυπτω - скрывать, закрывать, покрывать αμφικειμαι - облегать, лежать вокруг или сверху
αμφικομος - густо обросший волосами αμφικρανος - двуглавый или многоглавый
αμφικρεμης - висящий вокруг, т.е. накинутый на плечи αμφικρημνος - окруженный обрывистыми скалами
Αμφικτιονια - союз греч. государств для совместного отправления культа в общем святилище и для мирного урегулирования спорных вопросов; важнейшими амфиктиониями были Αμφικτιονις - входящая в состав амфиктионии
αμφιλαφης - раскидистый, развесистый αμφιλεγω - спорить
αμφιλεκτος - спорящий, оспаривающий αμφιλογος - оспариваемый, спорный, сомнительный
αμφιμελας - весь черный или почерневший αμφινεμομαι - жить вокруг, т.е. обитать, населять
αμφιπενομαι - хлопотать вокруг, ухаживать, окружать заботой αμφιπιπτω - относиться с любовью, обнимать
αμφιπληξ - обоюдоострый αμφιπολεω - неотступно следовать, сопровождать
αμφιπολος - прислуживающий αμφιπονεομαι - заниматься (чем-л.), готовить, устраивать
αμφιπυρος - объятый огнем αμφις - кругом, вокруг
αμφισβητεω - расходиться (во мнениях), быть несогласным, спорить αμφιστομος - имеющий выход с обеих сторон, сквозной
αμφιτιθημι - класть вокруг, т.е. надевать αμφιχαινω - поглощать, проглатывать
αμφιχεω - разливать кругом, изливать αν - ослабленное, нерешительное или условное утверждение; соотв. русским вводным словам быть может, пожалуй, что ли и частице бы
ανα - наверху, сверху αναβαινω - всходить, подниматься или влезать
αναβακχευω - приводить в вакхический восторг αναβαλλω - набрасывать, насыпать
αναβασις - восхождение (на гору), подъем Polyb. αναβατης - взобравшийся наверх, сидящий на дереве
αναβιβαζω - сажать, приказывать сесть αναβιοω - med. возвращать к жизни, воскрешать
αναβλαστανω - вновь вырастать, произрастать αναβλεπω - смотреть вверх или вперед, взирать, глядеть
αναβλεψις - видение, зрительное восприятие αναβλησις - предотвращение, отклонение, тж. отсрочка
αναβλυζω - стремительно прорываться, вырываться, прыскать αναβοαω - издавать крик, вскрикивать Her. , Eur. , Thuc.
αναβολη - восхождение, подъем αναβρασσω - варить
αναγιγνωσκω - (aor. 2 ἀνέγνων) быть хорошо знакомым, хорошо знать αναγκαζω - принуждать, заставлять, вынуждать
αναγκαιον - необходимость, настоятельная потребность αναγκαιος - повелительный, властный
αναγκαιως - с необходимостью αναγκη - необходимость, неизбежность
αναγναμπτω - загибать назад, отгибать αναγνωριζω - вновь узнавать, опознавать
αναγορευσις - публичное уведомление, официальное сообщение αναγραφη - список, опись, перепись
αναγραφω - записывать, переписывать αναγω - вести наверх; приводить
αναγωγη - (тж. ἀ. νεῶν) выход в открытое море, отплытие Xen. , Polyb. αναγωγια - распущенность
αναγωγος - невоспитанный, разнузданный, распущенный αναδαστος - разделенный, (пере)распределенный
αναδεικνυμι - поднимать для показа или сигнализации αναδεικνυω... - поднимать для показа или сигнализации
αναδειξις - провозглашение, избрание, назначение (на должность) αναδερω - сдирать кожу, обдирать
αναδεσις - повязывание, надевание αναδευω - увлажнять, смачивать, пропитывать
αναδεχομαι - принимать (в себя) αναδεω - тж. med. повязывать
αναδιδασκω - (лучше или по-новому) поучать αναδιδωμι - протягивать, передавать, предлагать
αναδικαζω - менять свой суд αναδοσις - физиол. усваивание (пищи), переваривание
αναδοχη - принятие (на себя), перенесение, претерпевание αναδυομαι - выходить (из глубины), подниматься (на поверхность), всплывать, выныривать
αναειρω - поднимать, воздевать αναζευγνυμι - отправлять
αναζεω - бить ключом αναζητεω - разыскивать
αναζωπυρεω - вновь зажигать, возвращать к жизни, оживлять, воскрешать (θερμῷ τὸ θερμόν Arst. ; νείκη νέα Eur. - in tmesi ; μαραινομένην τέν δύναμιν Plut. ; ἐπιθυμίαν Luc. ) ; pass. оживать, воскрешать Plat. αναθερμαινω - вновь согревать
αναθημα - досл. приложение, перен. украшение, краса αναθρωσκω - подпрыгивать, подскакивать
αναθυμιαομαι - испаряться αναιδης - бесстыдный, наглый
αναιθω - зажигать, разводить αναιμακτος - не обагренный кровью
αναιμων - лишенный крови αναινομαι - отвергать, отклонять
αναιρεσις - подбирание, уборка (преимущ. павших на поле сражения); погребение αναιρετικος - уничтожающий, разрушительный
αναιρεω - поднимать αναισθητος - бесчувственный, нечувствительный, невосприимчивый
αναισσω - подниматься, возвышаться αναισχυντεω - вести себя нагло или бесстыдно Thuc. , Arph. , Xen.
αναιτιος - невиновный, неповинный ανακαθαιρω - очищать
ανακαθαρσις - очистка, расчистка ανακαιω - тж. med. разжигать, разводить
ανακαλεω - звать, называть, именовать ανακαλυπτω - снимать покров, обнажать, открывать
ανακαμπτω - загибать, отгибать ανακειμαι - возлежать за столом
ανακεραννυμι - смешивать (с водой), разбавлять ανακεφαλαιοω - собирать вместе, объединять
ανακηρυσσω - объявлять через глашатая (φόνον Soph. ; νίκην Plut. ) ; (на торгах) выкрикивать, называть ανακινεω - подбрасывать, качать
ανακινησις - возбуждение, волнение ανακιρναμαι - смешивать, разбавлять
ανακλαιω - разразиться рыданиями, зарыдать ανακλασις - загнутость, зазубренность
ανακλαω - отгибать, отводить ανακλαω... - разразиться рыданиями, зарыдать
ανακλησις - взывание, зов, призыв ανακλινω - прислонять, пригибать, приставлять
ανακλισις - лежачее положение, лежание ανακογχυλιαζω - полоскать горло
ανακοινοω - сообщать ανακομιδη - возврат
ανακομιζω - тж. med. перевозить, доставлять (преимущ. вверх по течению, вглубь страны и т.п.) ανακοπη - преграда, препятствие
ανακοπτω - сбивать в сторону, отодвигать ανακουφιζω - поднимать
ανακραζω - вскрикивать, восклицать ανακρεμαννυμι - подвешивать, вешать
ανακρινω - расспрашивать ανακρισις - юр. разбирательство, розыск, предварительное следствие, дознание Aesch. , Xen. , Plat. , Arst. , Isae. , Plut.
ανακρουσις - отталкивание, толкание назад, т.е. попятное движение, обратный ход Plut. ανακρουω - дергать назад, сдерживать, останавливать
ανακταομαι - вновь завладевать, получать обратно, отвоевывать ανακυκλεω - поворачивать
ανακυπτω - подниматься над поверхностью, высовываться ανακωλος - укороченный, короткий
ανακωχευω - сдерживать, останавливать(ся) Soph. , Diod. ανακωχη - остановка, прекращение, передышка
αναλαλαζω - поднимать крик, вскрикивать αναλαμβανω - брать
αναλαμπω - загораться, воспламеняться αναλγης - безболезненный
αναλγησια - тупоумие, ограниченность αναλγητος - нечувствительный, невосприимчивый
αναλεγω - тж. med. подбирать, собирать αναληψις - получение или взятие назад, отвоевание
αναλισκω - расходовать, тратить, употреблять αναλογια - мат. пропорция Plat.
αναλογιζομαι - прикидывать, подсчитывать, сводить воедино αναλογισμος - соотношение, пропорция
αναλογιστικος - построенный по аналогии, аналогизирующий αναλογον - соответственно, пропорционально; аналогически, по аналогии
αναλος - несоленый, приготовленный без соли αναλοω... - расходовать, тратить, употреблять
αναλυσις - освобождение, избавление αναλυω - распускать
αναλωμα - расход(ы), издержки Aesch. , Thuc. , Lys. , Xen. , Plat. , Arst. , Plut. αναλωτος - неодолимый, неприступный
αναμαρτητος - ничем не провинившийся, невиновный αναμασσω - стирать, вытирать
αναμαχομαι - возобновлять сражение Her. , Thuc. , Xen. αναμελπω - запевать
αναμενω - ожидать, выжидать αναμεστος - переполненный, изобилующий
αναμετρεω - тж. med. тщательно мерить, измерять αναμιγνυμι - примешивать, смешивать
αναμνησις - напоминание αναμοχλευω - взламывать с помощью лома
αναμπλακητος - не согрешивший, невиноватый ανανδρος - лишенный мужчин или бедный мужчинами, безлюдный
ανανεμομαι - перечислять ανανεοομαι - возобновлять, восстанавливать
ανανευω - отрицательно качать головой ανανεωσις - возобновление
ανανταγωνιστος - не имеющий противников, не встречающий сопротивления αναξ - повелитель, владыка
αναξαινω - (вновь) растравлять, бередить αναξιος - недостойный или незаслуженный
αναξιως - недостойно αναξυω - скрести, скоблить, соскабливать
αναπαλιν - обратно, в обратном порядке или направлении αναπαλλω - взмахивать, размахивать
αναπαυλα - прекращение, перерыв, передышка, покой, отдых αναπαυμα - отдых, передышка
ბერძნული ლექსიკონი